Vedtekter

VEDTEKTER FOR GUMØY VEL

FORENINGENS FORMÅL ER:

 1. GUMØY VEL er en forening for fastboende og hytteeiere på Gumøy.
 2. Hovedoppgavene til Gumøy Vel er å ivareta beboernes trivsel, samferdsel
  og samarbeid, med praktisk fokus på rydding og vedlikehold av veiene, tur- og kulturstiene på Gumøy.
 3. Gumøy Vel skal samle øya for å ivareta sosiale og økonomiske interesser, samt øke interessen for øyas miljø og kultur.
 4. Gumøy Vel kan samarbeide med andre øyers vel-foreninger for i fellesskap
  å fremme viktige saker for Kragerø Kommune, politikerne eller andre organer.
 5. Gumøy Vel skal være øyas talerør i de tilfeller hvor fastboende eller hytteeiere henvender seg til velet i forbindelse med saker som har felles interesse for mange.
 6. Gumøy Vel skal jobbe for å fremme og opprettholde fast bosetning på øya.

————————————————

VEDTEKTER:

 • 1a: Alle som har fast tilknytning til Gumøy (leier/eier hus eller hytte på øya)
  og har fylt 15 år kan bli medlemmer, og de har derved adgang til tillitsverv. Medlemskapet er personlig og gir rett til en stemme ved valg.

  §1b: Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales før årsmøtet i mai.
  Inntektene skal gå til foreningens driftsutgifter.

 • 1c: Medlemmer som ikke har betalt kontingenten før årsmøtet mister sitt medlemskap, og dermed retten til å avgi stemme ved ulike valg.
 • 2a: Gumøy Vel skal ledes av et styre, bestående av 6 personer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, samt 2 vararepresentanter.

Avstemninger i styret avgjøres ved alminnelig flertall, hvor hvert styremedlem har 1 stemme, mens lederen i styret har dobbeltstemme ved stemmelikhet innad i styret. Varamedlemmer har stemmerett når de, ved forfall, innkalles som styremedlemmer.

Styremedlemmene velges for 2 år. Leder og vararepresentantene for 1 år. Vararepresentantene har ikke møteplikt, men møterett.

 • 2b: Styret konstituerer seg selv. Flertallet av styret skal bestå av fastboende.
  Styremedlemmer som ikke er fastboende, forplikter seg til å delta på styremøter også i vinterhalvåret.
 • 2c: Styrets leder skal lede møtene i foreningen og er ansvarlig for at samtlige saker som foreligger blir behandlet på styremøtet.
 • 2d: Sekretær fører møteprotokoll, skriver utførlig referat fra møtene, utarbeider årsberetningen sammen med lederen og er ansvarlig for foreningens arkiv.
 • 2e: Kasserer fører foreningens regnskap, medlemsregister, påser at medlemskontingentene er innbetalt og legger regnskapet fram for årsmøtet,
  i revidert stand = undertegnet av hele styret. Styret har valgt å ikke bruke revisor.
 • 2f: Valgkomiteen skal bestå av 2 personer, som innstilles og velges på årsmøtet hvert år. Valgkomiteen skal fremlegge en innstilling på egnede kandidater til styret i Gumøy Vel. Det skal ikke være mer enn en representant fra hver husstand.
 • 2g: Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 deler av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen i styret dobbeltstemme. Innkallingen til styremøtene skal være skriftlige.
 • 3a: Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig og med minst 7 dagers varsel.
 • 3b: Årsmøtet holdes innen utgangen av mai og skal behandle:
  1. Årsberetning.
  2. Regnskap, undertegnet av samtlige i styret.
  3. Budsjett og arbeidsplan for kommende år.
  4. Innkomne saker.
  5. Valg.
 • 3c: Innkalling til årsmøte skal sendes ut senest 14 dager før det skal avholdes.
 • 3d: Innkomne forslag må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet skjer pr. email, annonsering og/eller oppslag.
 • 3e: Avstemning på årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall, hvor hvert medlem har 1 stemme. Personer som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan gi fullmakt til styret, eller gi sin fullmakt skriftlig til et annet medlem.
 • 3f: Såfremt det ikke foreligger spesielle vedtak har alle adgang til foreningens årsmøter. Bare registrerte medlemmer som har betalt sin kontingent har stemmerett.
 • 3g: Årsmøtet er Gumøy Vel’s høyeste myndighet.
 • 4: Endring av vedtektene kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall, av de stemmeberettigede som er tilstede.

Gjelder ikke endring av paragraf 2b, som krever et enstemmig årsmøte.

Hvis årsmøtet ikke er vedtaksdyktig må styret innkalle til nytt årsmøte.

 • 5: Hvis det skulle oppstå tvist om hvordan vedtektene kan forstås, blir det styrets kjennelse som står ved makt, inntil den omtvistede paragraf er forandret av årsmøtet (iflg. §4).
 • 6: Gumøy Vel’s oppløsning kan kun foretas av årsmøtet. Forslag om dette
  må foreligge minst 2 måneder i forveien og kunngjort skriftlig (email eller brev) senest 1 måned i forveien til samtlige medlemmer.

2/3 flertall av Gumøy Vels’s medlemmer må være tilstede. Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for oppløsning. I tilfelle foreningens oppløsning, omgjøres Velet’s midler i kontanter. Disse kontantene skal fortrinnsvis brukes til opprustning av veier på Gumøy.

 

Oppdatert  etter protokoll fra Årsmøte 18 mai 2013.